Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabaka usluga kolektivnog osiguranja radnika od posljedica nesretnog slučaja