Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka pečica za kontejnere čuvara