ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME