Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje građevinskih radova izrade betonske cokle sa ogradama i kapijama oko Šumarije Busovača LOT 1, 2 i 3