Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka kancelarijskog namještaja i inventara