Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka klupa (prečnica)