Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka nasipnog materijala za Šumariju Jajce