Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka radova rekonstukcije i modernizacije centralnog grijanja u Šumariji i mehaničkoj radionici Fojnica- nabavka i montaža dva dvostjena izolirana dimovodna sistema od inoxa