Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga redovnog servisiranja vozila/građevinskih mašina pod garancijom LOT 1-11