Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka armature, rezanih ploča i vijaka