Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka blok motora za kamion