Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dijelova hidraulične pumpe kamiona sa ugradnjom