Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dva kauča za portirnice