Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka rezervnih dijelova za teretna motorna vozila LOT 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 i 11