Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga pregleda elektro i gromobranskih instalacija na objektima Društva