Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje pravnih usluga