Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga proljetne i jesenje deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije