Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: usluga prevoza drvnih sortimenata Šumarija Jajce