ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME-RAČUNARSKA OPREMA