Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, sanacije traktorskih puteva i šumskouzgojnih usluga LOT 1, 2 i 3