Odluka o primanju na znanje informacije o realizaciji plana poslovanja za period 01.01.2017. do 30.06.2017. godine br. 02-6807/17 od 03.10.2017. godine