Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2017 godinu br.02-6805/17 od 03.10.2017. godine