ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA prufanja usluga sjete i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva