Pružanje usluga prevoza drvnih sortimenata na području Šumarije Jajce