Ekologija i zaštita

Ekologija , očuvanje i zaštita šuma zadaci su i obveza svih nadležnih tijela na nivoima Federacije, županija kao i županijskih šumsko-gospodarskih društava.

U našem poduzeću posebnu brigu o zaštiti šuma brine Sektor za uzgoj šuma, sjemensko-rasadničku proizvodnju, integralnu zaštitu šuma i ekologiju koji prvenstveno ima za cilj primjenu svih propisa za zaštitu šuma i šumskog zemljišta.

Zaštita šuma od biljnih bolesti i štetnika provodi se prema planu i potrebama nastalim pračenjem zdravstvenog stanja šuma od strane Federalne uprave i Kantonalne uprave za šumarstvo a prema uputstvima i pravilnicima Federalnog ministarstva koji su usklađeni s europskim metodama.

Velika pozornost poklanja se i zaštiti šuma od požara, jer su požari također velika opasnost za šume i šumsko zemljište.

Zakonom o šumama zabranjena je sječa, iskorjenjivanje i bilo kakvo oštećivanje stabala ugroženih vrsta kao što su:

  • Pančićeva omorika (Pančić Purk.)
  • Tisa (Taxus baccata L.)
  • Lijeska mečja ( Corylus colurna L.)
  • Planinski javor (Aor heldreichii Orph.)
  • Planinski bor (Pinus mugo Turra)
  • Zelena joha (Ahnus vividis (Chaix) Lam & DC.)
  • Munika (Pinus heldreichii Orist.)

osim ako su potrebne uzgojne i sanitarne sječe.

Transportna šumska infrastruktura mora biti planirana, izgrađena i održavana tako da pored poštivanja tehničkih i ekonomskih okolnosti kao i ekoloških uvjeta šumskog tla, minimalno utjeće na floru i faunu, šumski biodiverzitet i ekosistem u cjelini.

Kako bi se osigurala njihova zaštita ili specijalni režim gospodarenja određene šume mogu biti proglašene zaštitnim šumama ili šumama s posebnom namjenom. Njima će se gospodariti na takav način kojim će se osigurati ostvarivanje namjene prema kojoj su šume proglašene.

U cilju zaštite područja planine Vranica, očuvanja biljnog i životinjskog svijeta, brojnih spomenika prirode i prirodnih ljepota, kao i kulturno-povijesnog, geološkog i hidrološkog naslijeđa u granicama područja i njegovoj neposrednoj kontakt zoni, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine donio je Odluku o utvrđivanju područja planine Vranica područjem posebnih obilježja od značaja za FBiH.