Uprava Društva

Društvo vodi, zastupa i predstavlja, u okviru registrirane djelatnosti, Uprava Društva. Sjedište Uprave Društva je u Donjem Vakufu u Ulici 770. slavne brdske brigade broj 20.

Upravu Društva čini  direktor Društva u svojstvu zakonskog zastupnika.

U funkciji direktora Društva je:
Vildan Hajić, Mr. Sci.

U radu Uprave po potrebi učestvuju i izvršni direktori sektora Društva( u okviru prenesenih ovlaštenja ) i to:

– Sektora za opće, pravne i kadrovske poslove,
–  Sektora za ekonomsko-financijske i komercijalne poslove,
–  Sektora za razvoj, plan, analizu, uređivanje, drvni fond i edukaciju,|
–  Sektora za uzgajanje šuma, sjemensko rasadničku proizvodnju,
–  Sektora za integralnu zaštitu šuma i ekologiju,
–  Sektora za iskorištavanje šuma, sekundarne šumske proizvode, usluge u šumarstvu, lov i lovni turizam.