Šume općenito

Šume i šumska zemljišta u Kantonu Središnja Bosne / Srednjobosanskom kantonu, dobra su od općeg interesa, te uživaju posebnu zaštitu države i koriste se pod uvjetima i na način koji su propisani Zakonima.

Temeljna načela šumarstva su potrajno gospodarenje s očuvanjem prirodne strukture i raznolikosti šuma, te trajno povećanje stabilnosti i kakvoće gospodarskih i općekorisnih funkcija šuma.

Općekorisne funkcije šuma odražavaju se osobito u zaštiti zemljišta od erozije, bujica, poplava, utjecaju na vodni režim i hidroenergetski sustav; utjecaju na plodnost zemljišta i bitnom određenju poljoprivredne proizvodnje; u utjecaju na klimu; u zaštiti i unaprjeđenju čovjekove okoline; u stvaranju kisika i pročišćavanju atmosfere; te utjecaju na ljepotu krajolika, stvaranju povoljnih uvjeta za liječenje, oporavak, odmor i rekreaciju, za razvitak turizma i lovstva kao i za obranu.

Prema namjeni šume mogu biti gospodarske, zaštitne i šume s posebnom namjenom. Gospodarske šume koriste se prvenstveno za proizvodnju drva i drugih šumskih proizvoda. Zaštitne šume služe kao zaštita zemljišta od erozije, vodnih tokova, naselja, gospodarskih i drugih objekata.

Struktura površina šumskog zemljišta za područje KSB/SBK

KATEGORIJA ŠUMA
UKUPNA POVRŠINA ha
ZA GOSPODARENJE ha
MINIRANE POVRŠINE ha
Visoke šume
113.449
104.622
8.827
Šumske kulture
18.298
17.418
880
Izdanačke šume
31.631
29.006
2.625
Goleti i šibljaci
7.661
7.204
457
PRODUKTIVNO
171.039
158.250
12.789
Neproduktivno
12.968
11.470
1.498
Uzurpacije
1.942
1.871
71
SVEUKUPNO
185.949
171.591
14.258

Struktura površina šumskog zemljišta - ukupna površina (ha)