Akti društva

Title Download
Odluke Skupštine Društva sa 1. vanredne sjednice održane dana 24.5.2023. godine
  1 files      27 downloads
Download
PRAVILNICI ŠPD
  1 files      62 downloads
Download
Izmjene i dopune jedinstvenog minimalnog cjenovnika proizvoda šumarstva i usluga za poslovnu 2021. godinu, koje se primjenjuju od 15.11.2021.
  1 files      61 downloads
Download
Odluka Skupštine Društva o usvajanju plana poslovanja za 2021. godinu
  1 files      43 downloads
Download
Odluka o izuzeću od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama
  1 files      24 downloads
Download
Odluka Skupštine Društva o raspodjeli dobiti za poslovnu 2019. godinu
  1 files      24 downloads
Download
Odluka Skupštine Društva o usvajanju izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu
  1 files      15 downloads
Download
ODLUKA o razvrstavanju nobonabavljenih vozila u poslovne svrhe
  1 files      27 downloads
Download
Odluka Skupštine Društva o usvajanju plana poslovanja za 2020. godinu
  1 files      34 downloads
Download
Odluka Skupštine Društva o usvajanju plana javnih nabavki za 2020. godinu
  1 files      7 downloads
Download
Odluka Skupštine Društva o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka za 2018. godinu
  1 files      41 downloads
Download
Odluka Skupštine Društva o usvajanju izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu
  1 files      12 downloads
Download
Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2018. godinu
  1 files      83 downloads
Download
Odluka o utvrđivanju uvjeta prodaje proizvoda i pružanje usluga Društva u 2018. godini
  1 files      23 downloads
Download
Odluka o utvrđivanju kriterija za raspodjelu raspoloživih količina drvnih sortimenata putem godišnjih ugovora u 2018 godini
  1 files      32 downloads
Download
Odluka o primanju na znanje informacije o realizaciji plana poslovanja za period 01.01.2017. do 30.06.2017. godine br. 02-6807/17 od 03.10.2017. godine
  1 files      20 downloads
Download
Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2017 godinu br.02-6805/17 od 03.10.2017. godine
  1 files      16 downloads
Download
Odluka o osnutku Šumskogospodarskog društva˝Šume Središnje Bosne˝ / Šumskoprivrednog društva˝Srednjobosanske šume˝ / Шумскопривредног друштва ˝Средњобосанске шуме ˝ društva s ograničenom odgovornošću – prečišćeni tekst
  1 files      121 downloads
Download
Statut ŠPD ˝Srednjobosanske šume˝/ŠGD˝Šume Središnje Bosne˝
  1 files      743 downloads
Download
Izmjene i dopune Statuta Društva od 20. 06. 2012.godine
  1 files      110 downloads
Download
Izmjene i dopune Statuta Društva od 28. 06. 2013.godine
  1 files      205 downloads
Download
Jedinstveni minimalni cjenovnik proizvoda šumarstva i usluga.pdf (vrijedi od 01.01.2017. godine)
  1 files      56 downloads
Download
Plan javne nabave za poslovnu 2017. godinu
  1 files      14 downloads
Download
Plan javne nabave za period 2017-2019. godinu
  1 files      17 downloads
Download
Plan poslovanja za period 2017-2019. godinu
  1 files      62 downloads
Download
Odluka o utvrđivanju kriterija za raspodjelu raspoloživih količina drvnih sortimenata putem godišnjih ugovora 2017
  1 files      12 downloads
Download
Odluka o utvrđivanju uvjeta prodaje proizvoda Društva 2017
  1 files      17 downloads
Download
Odluka o davanju ovlaštenja za izmjenu plana javnih nabavki za poslovnu 2017
  1 files      8 downloads
Download
Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova , donošenju i usvajanju plana javnih nabavki
  1 files      38 downloads
Download
Zaključak sa skupštine Društva 02-1841/17
  1 files      48 downloads
Download
Zaključak sa skupštine Društva 02-1842/17
  1 files      21 downloads
Download
Zaključak sa skupštine Društva 02-1843/17
  1 files      19 downloads
Download
Odluka o raspodjeli akumulirane dobiti za period 2005 2014 godine
  1 files      10 downloads
Download
Odluka o raspodjeli akumulirane dobiti za poslovnu 2016 godinu
  1 files      26 downloads
Download
Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2016 godinu
  1 files      21 downloads
Download
Odluka o saglasnosti na prijedlog ugovora o angažmanu predsjedika i članova nadzornog odbora Društva
  1 files      52 downloads
Download
Statut ŠPD ˝Srednjobosanske šume˝/ŠGD˝Šume Središnje Bosne˝
  1 files      151 downloads
Download