OBAVIJEST O SJEČI I OTPREMI DRVNIH SORTIMENATA NA LOKALITETU BUKOVA RAVAN