Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova , donošenju i usvajanju plana javnih nabavki