Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka računara i računarske opreme po LOT 1 – računari