Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-nabavka računara i računarske opreme po LOT 2 – računarska oprema