Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za teretna motorna vozila LOT 1 i 2