Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka alata za zavarivanje