Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka bakrenih podloški