Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dijelova za kamoin dizalicu