Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka električnih dijelova za radnu mašinu