Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka kuhinjske opreme