Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka materijala za renoviranje objekta i sanitarija za kupatilo