Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka opreme za putnička vozila