Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka spojnice za lance