Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka stručne literature