Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije