Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga dijagnostike kvara na radnoj mašini