Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka aluminijskih klupa- prečnica