Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka računara i računarske opreme LOT 1 i 2