Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za građ. mehanizaciju LOT 2 i odluka o poništenju- nabavka rezervnih dijelova za građ. mehanizaciju LOT 1