Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za građevinsku mašinu po LOT 2, LOT 3 i LOT 4