Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga prevoza drvnih sortimenta LOT 1 i odluka o poništenju- nabavka usluga prevoza drvnih sortimenta LOT 2 i 3