Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka agregata i druge elektoopreme sa uslugom montaže